Az oldal (a továbbiakban: ”Honlap”) és annak tartalma a továbbiakban „Sanofi” – tulajdona, továbbá a Honlapot a Sanofi üzemelteti. Ezen azoldalon a jelen Honlapra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi iránymutatásoktalálhatók.A Honlapon való böngészéssel Ön tudomásul veszi, hogy (i) fenntartás nélkülbetartja ezeket az iránymutatásokat és (ii) a Honlapot a saját felelősségére használja.Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át ezeket a feltételeket, mivel a Sanofi azokatbármikor egyoldalúan, a módosított feltételek közzététele útján, megváltoztathatja

1. A Honlap célközönsége

Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közöltinformációk kizárólag Magyarország területén történő felhasználás céljára készültek. AHonlap tartalmát nem gyermekkorúaknak (14 év alattiaknak) szánjuk, ezért arra kérjükazokat, akik a 14. évüket még nem töltötték be, hogy ne böngésszék a Honlapot és ne adjanakmeg nekünk személyes adatokat sem.

2. Szellemi tulajdon

A Honlap tulajdonosa az Opella Healthcare Commercial Korlátolt Felelősségű Társaság, a Sanofi cégcsoport tagja. A Honlapon elhelyezett anyagokat,beleértve a védjegyeket, logókat és a domain neveket, a szellemi alkotásokra vonatkozójogszabályok alapján jogi oltalomban részesülnek és azok (i) vagy a Sanofi, illetve a Sanoficégcsoportba tartozó egyéb vállalkozások, vagy pedig (ii) harmadik felek tulajdonát képezikazzal, hogy azok felhasználására a Sanofi cégcsoport felhasználási engedélyt kapott ajogtulajdonostól.A Sanofi előzetes engedélye nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyesrészeit lemásolni, többszörözni, megváltoztatni, ismételten közzétenni, letölteni, eltorzítani,továbbítani, vagy bármilyen módon terjeszteni. Ettől eltérő felhasználás kizárólag ajogszabályok által lehetővé tett mértékben – ideértve az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) IV.fejezete rendelkezéseit (szabad felhasználás) – megengedett, mely alapján Ön a személyiszámítógépére saját részére magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljábólletöltheti az itt közzétett anyagokat, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi alkotásokfelhasználásának jogszabályban rögzített korlátait és az egyéb jogszabályi előírásokat(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmikommunikációra vonatkozó rendelkezéseket). A következő feliratot meg kell jeleníteniminden jogszerűen felhasználható másolaton, amely – részben vagy egészben – a Honlaptartalmának felhasználásával készült: „SZERZŐI JOGGAL VÉDETT TARTALOM.SANOFI. MINDEN JOG FENNTARTVA.”

 

A Honlap felhasználásra engedélyezett részei nem módosíthatók.

 

A Sanofi, illetve a Sanofi cégcsoportba tartozó vállalkozások fenntartják a jogot, hogy peresúton érvényesítsék a szellemi alkotásokhoz fűződő jogaikat azok megsértése esetén.

3. Az információ természete

A Honlapon közzétett információk (különösen a pénzügyi információk) nem tekintendőkbefektetési felhívásnak, nyilvános ajánlattételnek. Bizonyos esetekben a Honlap témájávalkapcsolatos adott kérdésköröket érintő olyan szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fela Honlapra, melyek kizárólag az adott (a tartalom mellett megnevezett) szakértő vagyújság/folyóirat véleményét tükrözik. Az említett szakértők nem a Sanofi alkalmazottai, és aSanofinak anyagi érdeke nem fűződik ezen szakértői vélemények adott tartalommal történőelőállításhoz. A Sanofi nem felel a nem a Sanofi megbízásából/felkérésére készültanyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. Az ilyen szakértőivélemény az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és nem tekinthető a Sanofivéleményének, azért a Sanofi felelősséget nem vállal.

A Sanofi (a weboldal tartalmainak frissítése útján) mindent megtesz annak érdekében, hogyaz oldalakon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosaklegyenek.Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közöltinformációk kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Sanofi nem szavatolja az anyagok hitelességét, hibátlanságát és kifejezetten kizár mindenfelelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősségsem a Sanofi-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli aHonlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, (közvetlenvagy közvetett) kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Honlapon találhatók egészségügyi, illetve életmóddal kapcsolatos ismeretek is. Ezek csaktájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik a kezelőorvosa / gyógyszerésze / másegészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nemhasználhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon, vagy arra,hogy a weboldalon reklámozott gyógyszereket felírassa. Mindig konzultáljonkezelőorvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel!

4. Kapcsolatok más weboldalakkal

A Sanofi nem felel olyan, mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a Honlaponkeresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát,amelyek a Sanofitól teljesen függetlenek. A Honlap és az idegen weboldal közötti kapcsolatlétezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Sanofi bármi módon is elfogadná a weboldaltartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hivatkozásokat (ún. linkeket).Ilyen link nem létesíthető a Sanofi kifejezett, előzetes engedélye nélkül. A Sanofi nemvonható felelősségre azért, ha a más megbízásából üzemeltetett külső webhely nem érhető el,és a Sanofi nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon awebhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyébanyagokért.

5. A magánélet és a személyes adatok védelme, titoktartás

5.1 A magánélet és a személyes adatok védelme A Sanofi teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a digitalizáció korában milyen fontos amagánélet, illetve a személyes adatok védelme és elkötelezett aziránt, hogy megfelelő szintűintézkedésekkel óvja mindazon személyek adatait, akikkel kapcsolatba kerül. Kérjük, olvassa el annak érdekében, hogybemutassuk, a Sanofi milyen módon biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

5.2 A Honlappal nem célunk, hogy általa bármilyen bizalmas információt gyűjtsünk afelhasználókról.

6. A felelősség korlátozása

A Sanofi mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlapon közzétettinformációk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglaltelőírásokat. A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetesfigyelmeztetése nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát. Ennek ellenére, a Sanofinak nemáll módjában szavatolni a Honlapon található valamennyi információ kapcsán, hogy azokmindenkor pontosak, precízek, naprakészek vagy teljesek. Erre tekintettel a Sanofi mind a honlap tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagyennek lehetetlenségével kapcsolatban kizárja a felelősségét (ide nem értve a szándékos vagysúlyosan gondatlan károkozásért való felelősséget), így különösen nem felel az alábbiakért:

A Honlapon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;

A Honlapon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;

Általánosságban semmilyen olyan kárért – függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Sanofi előre látta is a kár bekövetkeztét –, amely azért következett be, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely eszközét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Sanofit a hatályos magyar és uniós jogszabályokban foglaltak betartása alól.

7. A Honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy (i) technikailag nem lehetséges, hogy a Honlap hibátlanulműködjön és hogy ezért a Sanofi nem vonható felelősségre, (ii) a hibák a Honlap ideigleneselérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) a Honlap működését a Sanofi hatáskörén kívül állókörülmények – pl. a Sanofi és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli éstelekommunikációs kapcsolatok – károsan befolyásolhatják.

A Sanofi és/vagy beszállítói időről-időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel módosíthatják,ill. megszakíthatják a Honlap vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartástvégezzenek azon és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a Honlapot. A Sanofi nemfelelős a Honlap elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

8. Sütik

Oldalunkon sütik (cookie-k) segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását. Acookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet egy szerver helyez el az Ön merevlemezén.Kérjük, olvassa el annak érdekében, hogy bemutassuk, a Sanofimilyen sütiket és milyen módon alkalmaz a Honlapon.

9. Termékinformációk

A Honlapra feltett információk közvetlen ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan,aSanofi cégcsoport által gyártott/forgalmazott termékekre, programokra és szolgáltatásokravonatkozóan, amelyek egy adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeketeltérő márkanév/védjegy alatt forgalmaznak, illetve amelyek használatát országonkénteltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Sanofinak szándékában állfogalmazni ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat Magyarországon.Kérjük, lépjen kapcsolatba a Sanofival a fent megadott elérhetőségek valamelyikén az Önrégiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóanelérhető tájékoztatásért.

10. Irányadó jog, joghatóság

A Honlapra és annak tartalmára a magyar jog irányadó. A Honlappal vagy tartalmávalkapcsolatos esetleges eljárást a vonatkozó jogszabály szerint illetékes magyar bíróság előttkell lefolytatni.

*IQVIA Pharmatrend Sell-out adatok alapján 2022. január-december időszakban az Algopyrin a legtöbbet eladott fájdalomcsillapító készítmény doboz és értékbeni forgalom alapján (OTC piacon)

OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL KFT.
1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület, 3. emelet - Telefon: (+36 1) 505 0050
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu
MAT-HU-2301146(2023.09.20)

Az Algopyrin tabletta és az Algopyrin Neo filmtabletta metamizol-nátrium tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszerek.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!